Zahlavi stranek.jpg
Duch družiny
Jedním z nejvýznamnějším rysů skupiny je její společný duch, její morálka, podněcování, společnná činnost. Ve skautské družině se tento pocit věrnosti váže ke slibu a zákonu.
Proto musíme všemi způsoby podporovat rozvoj tohoto ducha v družině. Družinové podniky, název a symbol, pokřiky i odznaky hrají v tomto směru významnou roli.
Jakmile je chlapec přijatý do družiny, má v ní trvale zůstat, dokud je členem oddílu nebo dokud nebude povolán na jiné místo k vedení. Do jiné družiny může přejít jen ze závažných důvodů.
Jeden za všechny, všichni za jednoho
V družině se sešli z nejrůznějších poměrů, ze všech tříd a přinášej si proto nejrůznější předpoklady a návyky.nesmíme si přát, aby byli všichni stejní. Je to mnohem zajímavější pro rádcovu práci i pro družinu jako celek, pro pestrost jejího života. Naštěstí při té různosti mají všichni jednu věc společnou - byli zaujati skatskou myšlenkou, a to z vlastního rozhodnutí, nikdo je k tomu nenutil. To je pro rádce velká výhoda. Pokud dovede u chlapců probudit a udržet nadšení a zájem o skautibg, budou mu věrní - a stane sed dobrým rádcem.
Družina se časem stmelí v jeden celek, bude mít stejné zájmy, stejnou ctižádost, stejné naděje.Její členové společně podniknou velké věci, prožijí spostu dobrodružství, dosáhnou mnoha úspěchů. dejte pozor na slovo společně. To je výraz správného ducha družiny.
Co je družinový duch ?
Družinový duch je podobný lidské povaze, která také bývá mnohostraná, těžko vymezitelná. Družinový duch dává nadšení a jiskru všemu, co družiná podniká. On je to, který vnáší do družinovek radost a zájem. Dobrou náladu a přátelství do vztahu mezi členy družiny.
Je to družinový duch, který chlapce přiměje, aby se vzdali prospěchu a pohodlí pro dobro společné věci, který z hesla "Všichni za jednoho, všichni za jednoho" činí radostné pravidlo oddané obětavosti, věrnosti k společnému dílu, vytrvání v dobrém i zlém.
Družinový duch se rozvíjí a sílí, nebo upadá a slábne.
Jak se rozvíjí ?
První, ale důležité prostředky jsou název družiny, pokřik, symbol a vlajka. Dále družinová kronika, která je pokladnicí dojmů, vzpomínek, událostí a výkonů. Vlastní koutek v klubovně.
Na počátku nebude družinový duch příliš znatelný. Pro rádce bude důležité, aby vytrval a snažil se u svých druhů probudit pocit pospolitosti. Dokonalý člověk(družina) nebude člověk(družina) nikdy, ale může se k dokonalosti přiblížit. Když se rádce nadchne myšlenkou, často se mu podaří nakazit i elánem i jiné. Rádce musí mýt napaměti, že to není snadné, proto neztrácí chuť ani náladu, jestliže to v družině někdy zaskřípe, někdo provede neco nesprávného.
Kázeň v družině se rovná sebekázni
Jen málo chlapců slovo kázeň. Ale družina musí být ukázněná. Ta, která nezná sebekázeň, není úspěšná a spokojená družina s pravým skatským duchem. Jestliže rádce přiměje chlapce, aby něco dělali ne proto, že to mají udělat, ale proto, že do tohop mají chuť a že je to potřebné, je na správné cestě při vytváření zdravého družinového ducha.
 
Nováčci
Nových členů se hned ujměte, zasvětte je do všech oddílových i družinových tradic a zvyklosti, pomáhejte jim při plnění podmínek přijímací zkoušky. Chovejte se k nim přátelsky, jako kdyby mezi vás patřilii už odedávna. Jen hlupák se na nováčky vytahuje a předhazuje jim jejich neznalost, začátečnickou nezkušenost a nešikovnost.
Někdo z nejstarších a nejlepších skautů si vezme nováčka na starost a bude nad ním držet ochrannou ruku, dokud nový člen nesloží slib a nestane se tak pravopltným příslušníkem oddílu i světového skautského hnutí.
První podání ruky nováčkovi hned jakmile s poprvé objeví, je snad nejdůležitější okamžik v jeho skautském životě. Je to vjem silně citový. nováčkovi je projevena vděčnost, že řišel, a je pochválen. Všichni přítomní mu podají ruku a představí se mu. Sama zvláštnost použití levé ruky zdůrazní odlišnost prostředí. Hned v prvních minutách je nováčkovi umožněno zapojit se do programu a je mu věnována stálá pozornost a pomoc.
 
Akce S.O.S.
Nebezpečná zvířata - (Vzteklina, pravidla a ochrana před vzteklinou nehladit, nedráždit cizí psy a kočky, Vyhnout se volně žijícím zvířatům, která ztratila svou obvyklou plachost, nesahat anmrtvá zvířata, když nás nějaké zvíře kousne nebo ošklivě poraní - zjistit komu zvíře patří, vyhledat okamžitě lékaře.)
Hoří! - Pokusit se oheň uhasit sám (Eletrikcké zařízení nehasit pod proudem,použití hasících přístrojů  dle jejich určení), Volat okamžitou  pomoc (150 - pokud je oheň už veliký, že jej nezvládneme sami), Zavřeme okna a dveře (Aby do místnosti neproudil kyslík), Zburcuji sousedy, Postaráme se o to, aby se děti a staré osoby dostali do bezpečí, majetek je na řadě až potom. 
 
Skautské ideály
Na říjnových schůzkách se věnujte dalšímu bodu skautského zákonu. Slíbili jste, že budete zákon zachovávat.
Skaut je věrný a oddaný
Věrný člověk nemění každou chvilku přátele. Nepřebíhá z družiny do družiny, z oddílu do oddílu. Neopouští své druhy, když se dostanou do nesnází, právě v takových chvílích jim pomáhá ze všech sil.
Věrnost se neprojevuje jen ve vztahu k jiným lidem, ale i k životním ideálům a zásadám. Věrný člověk nezrazuje své přesvědčení pro hvilkový prospěch nebo ze strachu před nepříznivými důsledky.
Druhý bod zákona zavazuje k věrnosti světovému skatskému hnutí.
A jak rozumíte slovu oddanost? Komu máme být oddaní? Rodičům, oddílu, družině, přátelům, ideálům, národu, vlasti. Jak se naše oddanost projevuje? Tím, že je ctíme, jsme ochotni pro ně něco udělat i bez nároků na odměnu.
Věrný a oddaný člověk nepomlouvá, nehledá na druhých za každou cenu chyby, nezrazuje.
 
Skauské vlastnosti
V říjnu se zaměřte na ukázněnost. Na rozdíl od školy, kde je kázeň vynucovaná, ve skatuském oddílu a družině počítáme s kázní dobrovolnou, uvědomělou. Každý skutečný skaut se na všech podnicích chová tak, aby nekazil program a náladu. Kdo se proti této zásadě prohřešuje, nemůže se za skauta ani považovat. Ukázněný člověk neskáče do řeči jinému, neruší rádce při výkladu, nepošťuchuje sosedy na lavici, podrobí se přání většiny bez protestu. Umí se bavit a smát, ale ví, kdy je třeba velou náladu ztlumit a pustit se do vážné práce. Ukázněný člověk se ovládá. Bez dobrovoné kázně by družinové schůzky a výpravy nebyly vůbec možné.
 
Družinové výpravy
Rádce, který by nechdil rád do přírody, by nebyl dobrý rádce. Družina, která aspoň jednou za měsíc nevyrazí na celý den za město, není skutečná skatská družina.
 
Program výprav
 1. Pozorování a poznání přírody
 2. Skautská praxe
 3. Hry a závody
 4. Tělocvik a sporty v přírodním prostředí
 5. Výtvarné práce, hříčky a hry
 6. Průzkum historických památek zajímavých míst
 7. Zvláštní úkoly a doplňky programy
 
Pozorování a poznávání přírody
rostliny - kvetoucí byliny, kapradiny, mechorosty, stromy a keře, lišejníky, trávy
zvířata - od nejdrobnějších myšic až po divoká prasata, jeleny, vzácné vydry
hmyz - pozorování života mravenců, broků, motýlů
obojživelníci, plazi,
nerosty, horniny a zkameněliny
proměny počasí
noční obloha - rozeznat rozdíly planet od stálic, letní - zimní souhvězdí
Skautská praxe
V přírodě opakujeme a procvičujeme i ty disciplíny, kterým se věnujeme na schůzkách v klubovně. Navíc se zabýváme tím, co v místnosti dělat nelze.
Hry a závody v přírodě
Na výpravách uplatníme jine hry než v klubovně. Zařaďte do programu aspoň tři.
Průzkum historických památek
Naše zeměě je bohatá na památníky minulosti, stovky hradů a zámků, románské a gotické kostelíky, středověké čtvrti ve starých městech. V každém kraji jsou skryty v lesích rozvaliny skoro neznámých hradů, zarostlé valy prehistrických hradišť.
 
Skauti jsou bystří a všímaví. Proto se na každé výpravě do přírody dívají pozorně kolem sebe a sbírají po malých zrnkách lesní moudrost. Skauting není postavený na slovech, ale na činnosti. Snažte se na každém výletu něco dělat rukama. Každodenní dobrý skutek byste měli vykonat i na celodenním výletě. Příležitost najdete vždycky, musíte mít jen dobrou vůli.
 
 
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
        *** VSTUPTE ***
mapa_skautský-kroj.jpg
skaut_to_se_mi_libi.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one