Zahlavi stranek.jpg
 
 
Družinové schůzky
 Musí být pravidelné, zajímavé, pestré, rušné. Družina se na nich má vždycky něco naučit, na něčem společně pracovat, něco si zahrát, příjemně se pobavit. Když se po schůzce rozcházíte s pocitem, že dnes byla prima družinovka, může si být rádce jistý: příště přijdou všichni zas.
 Některé schůzky mohou mít program zaměřený na jedinou věc, ale to jsou podniky mimořádné. Obvyklá družinovka bývá složena z různých prvků, které rádce předem připraví:
 
 1. Zahájení
 2. Družinové a oddílové záležitosti
 3. Skautské ideály
 4. Skautská praxe
 5. Hry
 6. Rukodělné práce
 7. Výtvarné práce, hříčky, hry
 8. Výběh z klubovny, pobyt na hřišti a v okolí
 9. Tělocvičné hrya hříčky
10. Bodovací závody
11. Zpěv
12. Vyprávění, debaty
13. Četba
14. Volná zábava
15. Zvláštní úkoly a doplňky programu
16. Úklid klubovny a zakončení schůzky
 
Program družinovky nemusí být složen ze všech těchto částí, ani by to nebylo z časových důvodů možné. Pořadí, v němž jsou prvky seřazeny, není závazné, rádce je různě přeskupuje podle potřeby...
Zahajovací obřad
 Každý družinový podnik zahajte důstojně a trochu slavnostně. Všichni by měli v kroji, to dodává setkání zvláštní ráz. družina si pči malém zahajovacím obřadu musí uvědomit, žr končí soukromá volná zábava a začíná společná činnost.
Družinové a oddílové záležitosti
Do tohoto bodu patří organizační věci, které se týkají vaší činnosti. datumy oddílovek, výprav, kontrola dříve uložených úkolů, vyhlásíš výsledky soutěží, her a závodů. Kromě těchto " úředních " záležitostí je tu čas i na volné návrhy všech členů družiny, společné plány do budocna, připomínky a hodnocení.
Sklautské ideály
Skautský zákon, slib, heslo. Dějiny našeho i světového hnutí. Na družinových schůzkách se vracíme k jedlotlivým bodům zákopna, ptáme se navzajem i sami sebe, jak se nám daří je v praktickém každodením životě dodržovat, co to pro nás znamená. Postupně probíráme povahové vlastnosti, které z nás dělají skutečné skauty.
Skautská praxe
Je páteř programu všech družinových podniků. Na schůzkách věnujeme pozornost těm složkám, které se dají dělat v klubbovně..na ně pak navazujeme praxe v přírodě při výpravách. Učíme se pracovat s mapou, základům orientace, vázat uzly, signalisovat, číst v jízdních řádech, luštit šifrované zprávy, užívat tajné inkousty, cvičíme první pomoc, seznamujeme se s účinnou ochranou před nebezpečím, které nám hrozí ve městě i v přírodě, prohlubujeme své znalosti v teoretických i praktických oborech, pracujeme s různými nářadím, vyrábíme užitečné modely, sdělujeme si zkušenosti se skautskou a táborovou výzbrojí a výstrojí.
Hry
Dobrá hra je kořením schůzky i výpravy, zlepšuje jejich kvalitu, dává jim příjemnou vůni. Rádce musí mít vždy v zásobě řadu her pro různé příležitosti a různý počet účastníků. Pro hry platí pravidlo - nesmí jich být příliš mnoho. Na družinovkách jsou vhodné dvě hry. Jedna nová, neznámá, a k tomu jedna úspěšná z dřívějších podniků.
Rukodělné práce
Skaut by měl umět devatero řemesel, aby zvládl doma i na táboře všechny drobné opravy. To znamená, žese učíme zacházet s nejrůznějším nářadím.
Výtvarné práce, hříčky a hry
Většina lidí chodí světem, jako kdyby byli slepí. Nevnímají nic z drobné krásy, kterou potkávají skoro na každém kroku. Zvláštní část programu na družinovkách i na výpravách nás má upozornit na podivuhodné tvary, barvy, struktury přírodních plodů, objevit v každém z nás skrytý umělecký talent.
Výběh z klubovny
Zařaď jej do programu ve chvíli, kdy už máte dost sedění a psaní a potřebujete se protáhnout, nadýchnout čerstvého vzduchu. Jestliže máte blízko klubovny hřiště, park, volný plácek, zahrajte si tam drobnou pohybovou hru, proveďte tělocvičnou zkoušku rychlosti, síly, obratnosti nebo vytrvalosti. V husté městské zástavbě vyjděte z klubovny na deset patnact minut za jistým cílem... V parku a mezi zahradami sbírejte listy dřevin a nebo jejich plodů...Projděte některou z okolních ulic a dívejte se očima cizince. Zajděte k památné stavbě a důkladně si ji prohlédněte.
Tělocvičné hry, hříčky a testy
Skautská stezka věnuje tělesné zdatnosti malou pozornost, věnuj však s družinou síle, rychlosti, obratnosti, vytrvalosti větší důraz a považujte je za větší osobní vlastnosti a snažte se je rozvíjet na každém družinovém i oddílovém podniku.
Bodovací závody
Zaveďte dlouhodobou bodovací soutěž, rozdělte ji do měsíčních etap. Členové družiny mohou získávat body za docházku, plnění skautských zkoušek, vykonanou práci, umístění ve hrách a závodech a jiné věci..Na konci každého měsíce body sečtěte a slavnostně vyhlašte výsledky. Kdo má bodů nejvíce, stává se vítězem posledního kola a dostane malý diplom nebo jinou poctu. Kde vládne pravý skautský duch, tam se každý snaží o nejlepší umístění v této neobvyklé hře. Být mezi prvními, to je považováno za čest a důkaz všestranné osobní zdatnosti i zájmu o činnost družiny a oddílu.
Zpěv
Společné zpívání je skvělým doplňkem každé schůzky, pomáhá vytvářet družnou náladu. A přece jen malokterá skautská družina zpívá.
Vyprávění, debaty
Dej každému příležitost, aby uplatnil svůj vypravěčský talent. Vyprávějte si o zažitkách z tábora, z cest do ciziny, o chvílkách největšího strachu, dávných pověstech, moje největší dobrodružství. Povzbuzuj k samotnému vyprávění i ty nejmladší, nejméně výřečné. Každý by se měl učit vyjadřovat slovy své myšlenky, představy, zážitky.
Četba
Společné čtení na družinové schůzce může být jen dolňkem pro zpestření. Musíme vybrat krátký, dramatický nebo humorný příběh, který posluchače zaujme.Přečítání by němělo trvat déle neždeset minut, raději zvolíme kratší texty. Tuto úlohu svěříme tomu, kdo má jasný, zvučný hlas a umí číst plynule, bez zadrhování a zbytečných přeřeknutí.
Volná zábava
Je to nesmírně široký pojem. Skautské schůzky nejsou školními vyučovacími hodinami. Veselé povídání, vyprávění, slušná legrace, která nikoho neuráží - to je pro družinu výborný tmel. Rádcovské umění do značné míry spočívá na schopnosti podněcovat při vážné práci zábavu, vyvolávat dobrou náladu.
Úklid klubovny, zakončení schůzky
Družinovka by něměla trvat déle než 90 - 120 minut. ještě než ji obřadně zakončíme pokřikem, dáme klubovnu do pořádku. Pusťte se do úklidu společně, rádce přidělí každému jasný úkol a překontroluje jeho řádné splnění.
 
Rádcovský zápisník
Přípravy družinových podniků dajídost práce a to není zdaleka všechno.Je dobré si od začátku vést pečlivé záznamy o různých věcech. Pro toho, kdo má v sobě dost nadšení, je každá práce související s družinou a skautingem příjemnou hrou, zábavou. A bez nadšení se nikdo nemůže stát dobrým rádcem.
Nepostradatelnou pomůckou bude i Rádcovský zápisník...malá osnova jeho obsahu:
Jméno družiny, číslo oddílu a místo, družinový pokřik, družinový znak, družinová vlajka, družinové barvy, družinové heslo, svolávací signál...
Historická data (založení družiny, první družinová schůze, první družinový výlet, první společenské přenocování, první tábor, založení družinové kroniky) ...
Základní údaje o členech družiny
- Jméno a příjmení, skatská přezdívka, datum narození, adresa - telefon, číslo legitimace...
Tabulky
: družinová svolávací štafeta, kdo co v družině dělá, družinová tajná abeceda, osvědčené hry - v lese, v klubovně, na hřišti a na louce... vhodné a oblíbené cíle polodenních a celodenních výletů...
Docházka: účast všech i vlastní na družinových a oddílových podnicích.
 
Rozdělení práce v družině...
To že rádce vede družinu, neznamená, že bude dělat všechno sám. Na společné práci se musí podílet celá družina.
Podrádce - rádcův zástupce.Pomáhá s přípravou programu, vede družinu v době, kdy není rádce přítomen. Někdy ji však pčebírá i v době, kdy rádce nechybí - cítí pak větší společnou odpovědnost.
Kronikář - Stará se o družinovou krnoniku. To neznamená, že by do ni musel psát a malovat všechno sám, ale dohlíží, aby byla stále doplňována.
Pokladní - Vybírá příspěvky pro oddílovou i družinovou pokladnu. Má u sebe v úschově peníze, které si družina ušetřila a vydělala, vydává potřebné částky na nákup různých věcí pro společnou potřebu, je ve stálem styku s oddílovým pokladníkem.
Zdravotník - Měl by umět lépe než ostatní poskytovat první pomoc. Na výpravy i schůzky nosívá družinovou lékarničku.
Kuchař - Na výpravách a při táboření se starají o společné jídlo a vaření. Na táboře vede družinu, když má službu v kuchyni. Má na starosti, aby nechyběly věci potřebné k vaření - jak nádobí, tak suroviny.
Spojka - Jejím prostřednictvím rádce posílá vzkazy v době mimo družinové a oddílové podniky. Očekáváme od ní, že bude umět dobře signalizovat morseovku i semafor.
Správce družinového inventáře - Má přehled o věcech, které družině patří. Ví, kde jsou uloženy. K jejich povinnostem patří i péče o družinové věci.
 
Akce S.O.S
Skauti mají heslo, které zavazuje: Buď připraven! Můžeme ho vykládat tisícerým způsobem. Hlavní význam je však jasný - nesmíme se nechat zaskočit nečekanými událostmi. Nenadálým nebezpečím, nehodou. Proto se stane hlavním mottem jistého druhu cvičení, které budeme provádět na všech družinovkách i výpravách.
Každý člověk se občas dostane do kritické situace, která vyžaduje rychlé, správné rozhodování a rázné jednání. Postihne ho úraz nebo se stane svědkem neštěstí. V takových případech bývají lidé často bezradní, něvědí, co mají udělat. A přitom okamžitý zásah může zachránit i lidské životy nebo velké hmotné hodnoty. Po celý rok se družina bude stavět před nesnadné úkoly a nacvičovat jejich správné řešení. Bude to zvláštní druh her a přitom vážná příprava na různá nebezpečí.
Věnujte se v září ošetření málých poranění: říznutí, ošetření nohou (puchýře), zlomeniny nohou a rukou, přivolání první pomoci (telefoní číslo 155, postup ohlášení úrazu a požádání o rychlou pomoc - sanitku) nejbližší lékař, pohotovostní služba, obsah družinové lékárničky, osobní lékarnička.
 
Skautské ideály
V deseti měsících skautského roku se postupně věnujte desti bodům skautského zákona. Září bude obdobím, kdy se soustředíme na bod první:
Skaut je pravdomluvný.
Pravdomluvnost. Jediné slovíčko a co všechno se za ním skrývá. Celá složitá síť vztahů mezi lidmi. Lidé ve všech dobách a světadílech odedávna vědí, že pravda je základní životní hodnotou. Bez pravdy by nemohla žádná lidská společnost trvale existovat a vyvíjet se k lepšímu. To platí pro malou skupinku, jako je skautská družina, i pro narod, stát. kdybychom nemohli jeden druhému věřit, kdybychom jeden ruhého stále obelhávali, žili bychom v ustavičné nejistotě a úzkosti.
Lidé cítí, že potřebují k životu pravdu, a přesto často jednají docela jinak. Zatajují pravdu, zapírají ji, a dokonce i lžou.
Lež může mít tisíce různých podob. Lživé mohou být i naše činy! Při hrách poctivě dodržujeme pravidla. Lepší čestná prohra než nepoctivé vítězství.
Pravdomluvný, přímý člověk bývá vážen, obdivován. Lhářem každý opovrhuje.
Někdy je třeba statečnosti k tomu, abychomn se k pravdě vůbec přihlásili. Tu odvahu v sobě skati stále hledají. Kdo složí slib, zaváže se, že bude, jak dovede nejlépe, zachovávat skautské zákony. Pravdomluvnost je mezi nimi na prvním místě. Jistě ne náhodou.
 
Povinné věci:
Pět základních součástí výzbroje, které nosíme na všechny podniky. Skautská stezka, Skautský deník, propiska nebo tužka, uzlovačka, KPZ. Časem k tomu přibudou další věci.
 
Skautské vlastnosti
Náš zákon ma deset bodů s jasně vymezenými požadavky. I když je velmi náročný, přece jen nepostihuje v plné šíři všechny vlastnosti, které by měl mít opravdový skaut.
Každý měsíc se zaměřte na jednu z nich. První z nich - dochvilnost.
Skaut chodí vždycky všude  včas. Nenechá na sebe čekat.Pozdní příchod do klubovny ruší, zkracuje program schůzky. Když uvykneš družinu dochvilnosti, nebudete ztrácet na začátku podniků čas ani body.
Připomínat si tuto vlastnost na všech setkáních v září, ale i v dalších měsících, dokud se nestane pro nás samozřejmostí.
 
Dobré skutky
Všichni skauti mají vykonat každý den nejméně jeden dobrý skutek. Třeba sebemenší maličkost. Za dobrý skutek považujeme činy, které děláme ve prospěch jiného člověka,  zpravidla neznámého, docela zadarmo a bez jeho žádosti. Za dobrý skutek nemůžeme považovat pomoc doma. To je naše samozřejmá povinnost.
 
 
 

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
        *** VSTUPTE ***
mapa_skautský-kroj.jpg
skaut_to_se_mi_libi.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one