Zahlavi stranek.jpg
09.gif

Základy Skautingu

1.1   "Skauting je dobrovolně nepolitické výchovné hnutí mladých lidí otevřené všem bez rozdílu původu, rasové příslušnosti nebo víry podle účelu, zásad a metod vytvořených jeho zakladatelem".
(Fundamental Principles)


   Skauing je jeden z druhů mimoškolní výchovy, tj. výchovy mimo ustálený oficiální systém. Je to však výchova organizovaná, sledující rozvoj všech složek osobnosti jako výchova oficiální.

1.2.   Výchova předpokládá cíl, účel pro který vychováváme.

 "Cílem skautské výchovy je přispívat k rozvíjení mladých lidí, aby dosáhli plné fyzické, psychické, sociální a duchovní vyspělosti jako jednotivci a jako odpovědní občané, členové svých místních, národních a mezinárodních společenství". (F.P.)

   Skautká výchova má tedy cíl individuální a společenský.

   Individuální cíl dosažení plného rozvoje osobnosti možno sledovat v pedagogických soustavách od davných dob, srov. antický ideál kalokgathia = člověk krásný a dobrý. Cíl je ideální, není vždy ve skutečnosti dosažen, snažíme se mu co nejvíce přiblížit. Společenský cíl je vychovat dobrého, řádného občana.

   Ve skautské výchově uskutečňujeme obě složky cíle, které v úhrnu znamenají všestrannost výchovy. Jejich vyvážení v praktické výchovné činnosti je v rukou vůdce. Chybou je přílišné soustředění na výchovu individuální.

   Skautská výchova je cílevědomá, není náhodilá, volná. Není to výchova podle požadavků a zájmů vychovávaných. Vůdce jejich zájmy respektuje a vychází jim vstříc, ale využívá jich pro výchovný cíl, reguluje je. Zájmy nejsou určujícím faktorem skautské výchovy.

   Soustavnost výchovy vyplývá z postupu k výchovnému cíli. Opakem je nahodilost, spontálnnost. Skautská výchova je ucelený systém, vyjmeme-li některou ze složek, porušíme celek. V dodržování soustavnosti navazujeme na pedagogické myšlenky J.A.Komenského.

   Současnost výchovy znamená, že vychováváme pro současný život a předjímáme již také budouctnost, připravujeme mladé lidi na to, co je čeká. Význačným současným rysem je důraz na demokratické zásady, k nimž patří rovnost občanů, právní ochrana, podíl na správě. Zabraňujeme vzniku negativních jevů, které překrývají pozitivní hodnoty (kariérismus, sobectví, netolerantnost).

    Výchova celé osobnosti se obvykle rozděluje na výchovu rozumovou, mravní, estetickou a tělestnou.

    Rozumová výchova: rozšiřování vědomostí, osvojování myšlenkových operací (zobecňování, třídění, analýza, syntéza...).

   Mravní výchova zahrnuje výchovu podle skautského slibu a zákona.

   Estetická výchova: výchova vkusu, výtvarná činnost, hudební výchova, literární výchova.

   Tělesná výchova a sport.

   V definici skautingu se uvádí, že se hnutí týká především mladých lidí. Skauting je však (zejména u nás) i hnutím dospělých (3.kmen). Uskutečňuje se zásada: skautem na celý život.

1.3   Význam skautingu

   Již sám historický vznik skautingu a osobnosti jeho zakladatelů jsou dokladem velkého významu tohoto výchovného hnutí.

   R.Plajner správně zdůraznil, že A. B. Svojsík nenapodobil slepě ani směr Setonův, ani Baden-Powellův, ale vybral z prvého lásku k přírodě a prvek romantický, z druhého prvek nenáročné služby bližnímu, mravní základ, výchovu k dobrému občanství. Přizpůsobil tak angloamerický skauting našim československým podmínkám. Sám o tom řekl: "Je nutno všechna díla přepracovati pro naše poměry, jež jsou v ohledu geografickém, historickém, společenském i právním úplně jiné." Za "zářící vzor skautů", za vzor pro demokratický národ stavěl především Chody. Vyzdvihoval jejich statečnost v boji na jedné straně a zároveň i jejich něžnost k přírodě a rodině na straně druhé. proto přijali čeští skauti za svůj znak na skautskou lilii styliovanou psí hlavu (vlivem Jiráskova románu Psohlavci považovanou za symbolem Chodů).

   Humanitní a demokratické ideály, ke kterým se český skauting hlasl, mu získali přízeň veřejnosti i vysokých státních představitelů. Prezidenti T.G.Masaryk a Eduard Beneš přijali funkci protektorů organizace. Podle tradice ji přijal prezident Václav Havel.

1.4.   Předpoklady skautingu

   Obvykle se uvádějí čtyři předpoklady:

1. Demokracie
   Rozumí se její forma správy: vláda lidu. Jde však o širší princip zahrnující především svobodu projevu, svědomí a jednání. Demokracie má svůj řád, není anarchií. Idea demokracie je ideou skautského hnutí.

2. Humanita
   Bez humanity, lidskosti není opravdové demokracie. T.G.M. již formuloval v příkaze: miluj bližního jako nejvyšši ideál společenský.

3. Světové bratrství
   Skautské ideály spojují svět. Skaut je bratrem každého skauta, je členem mezinárodního skautského bratrstva.

4. Vztah k přírodě
   Od založení skautingu byl proklamován jeho těsný pozitivní vztah k přírodě. Dnes je ještě zesílen přístupem ekologickým.
(Literatura: P. Křivský. Skauting 3,roč. 29, 1990)

Ústava Světového skautského hnutí stanoví
1.5.     Zásady skautingu

1.   Povinnost k Bohu
   nejde o konkrétní náboženství. Skauting nepředpisuje určitou formu, v níž má být duchovní skutečnost vyjadřována. Znamená pro nás přijmout duchovní dimenze, považovat pro lidský život za význačnější než skutečnosti smyslové duchovní hodnoty jako pravda, láska, dobro. Tuto povinnost můžemee formulovat jako závazek k těmto nejvyšším hodnotám. Jsou jistotou, ve které je skautské hnutí zakotveno.

2.    Povinnost k bližním (ke společnosti)
   V této povinnosti je zahrnuta tolerance, dále pomoc a služba. Vyjadřuje ji příkaz dobrého skutku.

3.    Povinnost k sobě
   Je to důraz na vlastní sebevzdělávání, na vlastní výchovu. Pěstujeme je již u mládeže

4.   Věrnost slibu a zákonu
   Mravní základ platí pro celý život.

   Hierarchie těchto zásad je pevná, musíme však chápat i jejich vzájemné sepětí. Vždyť slib a zákon má smysl jen v opoře o duchovní principy i ostatní dvě zásady z ní vyplívají jako ze své základny.
(Literatura: Fundamental Principes)

   Základní směrnice chápání principu "přijetí duchovní dimenze a služba duchovním skutečnostem" v součastném Československém skautingu.

 
                                                                                 Přemysl Hauser, Eduard Pachmann 
                                                
Použitá literatura: čekatelské a vůdcovské zkoušky - Junácká edice 1992
09.gif
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
        *** VSTUPTE ***
mapa_skautský-kroj.jpg
skaut_to_se_mi_libi.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one